Polityka prywatności

Polityka Prywatności Optegra Polska Sp. z o.o.

 1.      1. Postanowienia ogólne
 2.      2. Cel i zakres zbierania danych
 3.      3. Podstawa przetwarzania danych
 4.      4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5.      5. Pliki „Cookies”
 6.      6. Postanowienia końcowe

 

 1.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem stron internetowych https://optegra.com.pl/, https://promocja.optegra.com.pl/, https://sklep.optegra.com.pl/, https://zacma.cz/https://zacma.pl/, jest Optegra Polska sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366 Warszawa, NIP: 9720927876, REGON: 631284256, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 000000497, adres poczty elektronicznej: kontakt@optegra.com.pl, zwana dalej „Administratorem”, będąca jednocześnie Usługodawcą.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2018 r. , poz. 650),  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

1.3.1. przetwarzane zgodnie z prawem,

1.3.2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

1.3.3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 1.        CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH 

2.1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:

2.1.1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)

2.1.2. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronach internetowych https://optegra.com.pl/, https://promocja.optegra.com.pl/, https://sklep.optegra.com.pl/,https://zacma.cz/;  https://zacma.pl/, celów marketingowych

2.2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

2.2.1. Imię i nazwisko,

2.2.2. Data urodzenia,

2.2.3. Adres,

2.2.4. Adres e-mail,

2.2.5. Numer telefonu,

2.2.6. PESEL,

2.2.7. Inne niezbędne do należytego wykonywania usług, w tym świadczeń zdrowotnych przez Administratora

2.3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

2.3.1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

2.3.2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

2.3.3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 1.        PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH 

3.1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.

3.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3.3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, uczestniczące w realizacji zamówienia.

3.4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez czas zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

3.5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

3.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

 1.        PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1. Usługobiorca ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych.

4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, w szczególności gdy są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem RODO albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1 i 4.2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@optegra.com.pl

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@optegra.com.pl

 

 1.        PLIKI "COOKIES"

5.1. Strony internetowe Usługodawcy wymienione w pkt.1.1 używają plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

5.2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do:

5.2.1. Prawidłowego świadczenia usług na danej stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

5.2.2. dopasowania zawartości stron internetowych do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić strony;

5.2.3. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

5.3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:

5.3.1. sesyjne

5.3.2. stałe

5.3.3. analityczne

5.3.4. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

5.3.5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5.3.6. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

5.4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 1.        POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną

6.3. Administrator nie wyklucza możliwości wprowadzenia w przyszłości zmian w niniejszym dokumencie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

6.3.1. zmiana przepisów regulujących zasady przetwarzania danych osobowych lub usług świadczonych drogą elektroniczną, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Usługobiorcy i Administratora  lub zmiana interpretacji powyższych przepisów wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

6.3.2. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

6.3.3. zmiana lub poszerzenie zakresu usług świadczonych droga elektroniczną przez Administratora

6.4 Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że w ramach serwisu https://optegra.com.pl/ umieszczona zostanie informacja o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiać się z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Usługobiorcy  zmiany będą odpowiednio wyróżnione.

6.5. Wprowadzane zmiany w Polityce Prywatności nie będą negatywnie wpływały na oferowany przez Administratora najwyższy poziom ochrony danych osobowych.
6.6.   Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

 

ZADZWOŃ DO NAS 222 426 260

Czekamy na Wasze telefony od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 20:00

NA SOKOLI WZROK PRZESZLI JUŻ:

"

Jestem zachwycona i wszystkim gorąco polecam! To była najlepsza decyzja w moim życiu! Już na drugi dzień widziałam 100 razy lepiej! To było niesamowite uczucie, z dnia na dzień mój wzrok się polepszał.


JOANNA OPOZDA
AKTORKA
"

Patrzę na świat nowymi oczami Teraz czuję, że dzięki zabiegowi korekcji wzroku Femto mogę wszystko! Czuję, jakbym dostała nowe życie.


AGATA ZAŁĘCKA
AKTORKA
"

Pierwszy raz od ponad 20 lat widzę wyraźnie, nie patrząc przez okulary…. Pierwszy raz przyglądam się na scenie i w realu szczegółom, których dotąd nie dostrzegałem.


WOJCIECH BLACH
AKTOR
"

Okulary to obowiązkowy gadżet dla tych, którzy mają problem ze wzrokiem. Wybierając klinikę Optegra zastanawiałem się czy istnieje w ogóle możliwość, by mimo posiadanej wady, zobaczyć więcej. 
Okazało się oczywiście, że tak. Jestem po zabiegu laserowej korekcji lewego oka i mogę powiedzieć jedno: cuda się zdarzają! Nareszcie mogę czytać najdrobniejsze literki, nie używając okularów optycznych.
Zawsze czytam skład produktów, które wykorzystuję do pracy w kuchni. Teraz wiem, co kupuję, bez pomocy okularów. 
To jest super sposób na to, by nie przynieść kota w worku. I dzięki komu to? 
Dzięki Optegra!


ANDRZEJ POLAN
KUCHARZ
"

Nie mogłam podarować mojej Mamie lepszego prezentu na Dzień Matki. Dzięki laserowej korekcji wzroku w Waszej klinice,  mama patrzy na świat otwartymi oczami i z uśmiechem na twarzy. Krótki i całkowicie bezbolesny zabieg to znakomita alternatywa dla osób borykających się z wadą wzroku, które nie lubią bądź nie tolerują okularów i soczewek kontaktowych. Jestem ogromnie wdzięczna  dr Barbarze Czarnocie za pełen profesjonalizm połączony z troskliwą opieką. Jestem szczerze wzruszona…Dziękuję!


AGNIESZKA WŁODARCZYK
AKTORKA
"

Świat jest piękny, tylko trzeba go zobaczyć. Ja go widzę!
Dobrze trafiłeś, też go zobaczysz!


ANDRZEJ SUPRON
SPORTOWIEC
"

Już dwa dni po laserowej korekcji wzroku w klinice ..... mój syn oglądał świat z zachwytem. O! Niesamowite! Pierwszy raz widzę ostro wieżę kościoła przy Placu Zbawiciela! I tak zachwycał się co chwila :-))) Oddałam mojego Filipa w ręce kliniki.......z pełnym zaufaniem, bo rok wcześniej z powodzeniem podobną operację (inna wada wzroku) zrobił mój ukochany i był bardzo zadowolony. Wiem, że prędzej czy później ja też tam trafię!


GRAŻYNA WOLSZCZAK
AKTORKA
"

Mój partner, Paweł jest przewodnikiem wysokogórskim. W lipcu rusza na wyprawę do Chin. Będzie zdobywał 7-tysięcznik Muztagh Ata i zjeżdżał z niego na nartach. Biega też maratony, więc laserowa korekcja wady wzroku to dla niego najlepszy prezent. Dziękujemy za okulistyczną opiekę nad naszą rodziną i super profesjonalizm!


BEATA SADOWSKA
DZIENNIKARKA
"

6 lat chodziłam w okularach korekcyjnych, następne 10 lat nosiłam soczewki kontaktowe, a zaledwie 15 minut wystarczyło, aby zakończyć ten etap w moim życiu i odzyskać wzrok! Dziękuję ! :)


HONORATA SKARBEK
PIOSENKARKA