Regulamin sklepu internetowego Optegra Polska sp. z o.o.

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep Internetowy Optegra działający pod adresem www.sklep.optegra.com.pl stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Optegra Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-366, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy. KRS nr 0000004971, NIP 9720927876. Kapitał zakładowy 7.745.000 zł zwaną w niniejszym regulaminie Optegra”.
 2. Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Optegra dostępnego pod adresem: www.sklep.optegra.com.pl, zasady dokonywania za jego pośrednictwem zakupu voucherów uprawniających posiadacza vouchera do skorzystania z wybranego zabiegu wykonywanego następnie przez Optegra w wybranej przez Klienta Klinice Optegra.
 3. Klientem Sklepu Internetowego Optegra może być osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej „Klientem”.
 4. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego Optegra i zawarcia umowy sprzedaży vouchera, o którym mowa w niniejszym Regulaminie jest posiadanie przez Klienta komputera klasy PC lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer 8 lub nowsza, Google Chrome 10 lub nowszy, Firefox 14 lub nowszy, Opera 9.8 lub nowsza, Safari 5 lub nowszy. By dokonać zakupów w Sklepie Internetowym Optegra, Klient zobowiązany jest posiadać aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 5. Akceptacja Regulaminu jest konieczna w celu złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym Optegra i dokonania zakupu vouchera uprawniającego Klienta lub osobę trzecią będącą posiadaczem vouchera do skorzystania z zabiegu wymienionego w § 2 ust. 5 niniejszego Regulaminu. Akceptując Regulamin, Klient akceptuje jego postanowienia w całości.

 

§ 2 Składanie zamówień

 

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.optegra.com.pl. Klient, składa zamówienie, wskazując na Stronie rodzaj zabiegu, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Kupuję”, a następnie wypełniając znajdujący się tam formularz zamówienia wskazuje miejsce odbioru i sposób płatności za zamówienie.
 2. W formularzu zamówienia, Klient wskazuje, w szczególności:

a)     rodzaj wybranego zabiegu,

b)     adres, na jaki ma być dostarczony voucher uprawniający do wykonania zabiegu wybranego przez Klienta lub możliwość odbioru w Klinice, w której został zakupiony zabieg

c)     adres e-mail, za pośrednictwem którego będzie prowadzona korespondencja związana z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz umowy między Klientem a Optegra,

d)     adres Kliniki Optegra, w której planuje wykonać zabieg,

e)     sposób płatności,

f)      numer konta bankowego, na który powinien nastąpić zwrot całej kwoty wpłaconej przez Klienta tytułem zakupu ww. vouchera w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 7 Regulaminu.

 1. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie potwierdzenia przez Klienta opcji „Płatność przelewem”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Optegra umowy sprzedaży vouchera uprawniającego jego posiadacza, którym może być Klient lub osoba trzecia, do poddania się zabiegowi objętemu złożonym zamówieniem, o ile spełnione zostaną warunki zdefiniowane w § 2 ust. 5  i ust. 8 Regulaminu.
 2. Na adres email wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia, Optegra w terminie 3 dni od dnia otrzymania zamówienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej wysyła wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia przez Klienta. Wzór wiadomości stanowi załącznik 2 do niniejszego regulaminu.
 3. Optegra zobowiązuje się do wykonania, zgodnie z procedurami medycznymi obowiązującymi w Optegra, następujących zabiegów korekcji wzroku wg wariantów:

a. Mikrosoczewkowej korekcji wzroku metodą Lentivu® dla pary oczu,

b. Laserowej korekcji wzroku:

 • zabieg metodą Lasek dla jednego oka,
 • zabieg metodą Lasek dla pary oczu,
 • zabieg metodą Lasik dla pary oczu,
 • zabieg metodą EBK™ dla pary oczu,
 • zabieg metodą Femtolasik dla pary oczu,

o ile Klient zakupi voucher na zabieg w wybranym przez siebie wariancie w Sklepie Internetowym Optegra zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz stan zdrowia Klienta lub osoby trzeciej będącej posiadaczem vouchera pozwalać będzie na przeprowadzenie wybranego zabiegu, o czym decyduje lekarz Optegra dokonujący kwalifikacji ww. osoby do wybranego zabiegu, a osoba, która ma się poddać zabiegowi zaakceptuje procedury medyczne obowiązujące w Optegra, w szczególności wyrazi zgodę w formie pisemnej na przeprowadzenie wybranego i zakupionego zabiegu.

 1. Informacja o aktualnych cenach każdego z ww. wariantów zabiegu znajduje się w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 2. W przypadku gdyby w ocenie lekarza Optegra stan zdrowia Klienta lub osoby trzeciej będącej posiadaczem vouchera nie pozwalał na przeprowadzenie wybranego zabiegu lub osoba, która ma się poddać zabiegowi odmówiła akceptacji procedur medycznych obowiązujących w Optegra, w szczególności odmówiła wyrażenia zgody w formie pisemnej na przeprowadzenie wybranego i zakupionego zabiegu, zawarta między Klientem i Optegra wygasa, odpowiednio, z dniem, w którym lekarz Optegra nie zakwalifikował danej osoby do poddania się wybranemu zabiegowi lub osoba ta odmówiła akceptacji procedur medycznych dotyczących danego zabiegu obowiązujących w Optegra, w szczególności odmówiła wyrażenia zgody w formie pisemnej na przeprowadzenie zabiegu. W takiej sytuacji Optegra zobowiązana jest do zwrotu całej wpłaconej przez Klienta kwoty tytułem zakupu ww. vouchera w terminie 14 dni od dnia, w którym umowa wygasła na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w zamówieniu złożonym zgodnie z ust. 3 powyżej. Koszty zwrotu ww. kwoty ponosi Optegra. Klient lub osoba posiadająca voucher zobowiązany jest do zwrotu oryginału vouchera do Optegra, na adres: Optegra sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366 Warszawa w terminie 14 dni od dnia, w którym umowa wygasła.
 3. Klient lub osoba posiadająca voucher powinna zgłosić się do Optegra za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sklep@optegra.com.pl lub telefonicznie pod numerem: 222 466 133 celem umówienia badania kwalifikacyjnego przez lekarza Optegra w terminie 30 dni od dnia odebrania zamówionego vouchera, chyba że warunki oferty promocyjnej wskazują inaczej. Termin badania kwalifikacyjnego Klienta lub osoby posiadającej voucher zostanie uzgodniony między ww. osobą, a Optegra za pośrednictwem poczty elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mail podanego przez Klienta w formularzu zamówienia, przy czym badanie kwalifikacyjne przez lekarza Optegra powinno odbyć się w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia. Termin zabiegu zostanie ustalony po zakwalifikowaniu danej osoby do przeprowadzenia wybranego zabiegu, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia, w którym osoba została zakwalifikowana przez lekarza Optegra do zabiegu, chyba, że warunki oferty promocyjnej wskazują inaczej lub na życzenie tej osoby potwierdzone na piśmie, zostanie ustalony inny termin zabiegu.
 4. Zwrotowi nie podlegają koszty wizyty kwalifikacyjnej, podczas której Klient został zakwalifikowany do zabiegu, a które poniósł przed zakupem vouchera.

 

§ 3. Ceny zabiegów

 

 1. Aktualne ceny każdego z wariantów zabiegów zamieszczone są na niniejszej stronie internetowej w zakładce: „Cennik Sklepu Internetowego Optegra”.
 2. Ceny, o których mowa w ust. 1 powyżej zawierają podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień złożenia przez Klienta zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu i podawane są w złotych polskich.
 3. Ceny, o których mowa w ust. 1 powyżej nie zawierają

a)    kosztów dojazdu Klienta lub innej osoby posiadającej voucher nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, która ma poddać się wybranemu zabiegowi lub/i osób jej towarzyszących na wizytę kwalifikacyjną oraz kosztu takiej wizyty, kosztów dojazdu ww. osób na inne niezbędne badania poprzedzające zabieg oraz kosztów tych badań, a także kosztów dojazdu ww. osób na zabieg oraz wizytę/wizyty kontrolne po zabiegu.

 1. Informacja na temat całkowitej wartości, przedstawiana jest przez Optegra niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy vouchera i formy płatności w sposób o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu.
 2. Optegra zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cen, o których mowa w ust. 1 powyżej, przy czym zmiany cen, o których mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczą cen zamówień złożonych przed datą wejścia w życie nowych cen, które będą one realizowane na zasadach poprzednio uzgodnionych. Nowe, zmienione ceny wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej w zakładce, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Cennik Sklepu Internetowego Optegra obowiązuje tylko przy zakupach realizowanych na podstawie niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonywania zakupów w Klinikach Okulistycznych Optegra bez pośrednictwa Sklepu Internetowego Optegra, obowiązują ceny określone w cenniku podanym na stronie http://www.optegra.com.pl/cennik.html

 

§ 4. Formy płatności i dostawy voucherów

 

 1. Zapłaty za zamówione vouchery można dokonać:

a)    Przelewem elektronicznym lub tradycyjnym wysłanym przez Klienta na następujący rachunek bankowy Optegra w Alior Bank: 80 2490 0005 0000 4530 2080 8634,

przy czym w tytule przelewu należy wpisać identyfikator zamówienia oraz rodzaj wybranego zabiegu objętego postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 1. W przypadku braku wprowadzenia w tytule płatności danych, o których mowa w ust. 1 powyżej lub gdy rachunek bankowy Optegra nie został uznany kwotą ceny zgodną z danymi zawartymi w cenniku, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu w ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Optegra, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu, umowa zawarta zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu wygasa. Oznacza to że Klient jeżeli nadal zainteresowany jest skorzystaniem z zakupów w Sklepie Internetowym Optegra zobowiązany jest do złożenia nowego zamówienia, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a wszystkie terminy i w konsekwencji ceny zakupu określone zostaną ponownie z uwzględnieniem wyłącznie nowego terminu złożenia zamówienia przez Klienta.
 2.  Dostawa zamówionego vouchera, po dokonaniu przez Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu, zapłaty ceny za voucher uprawniający do wykonania wybranego zabiegu, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Optegra kwotą ceny, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w ust. 2 powyżej. Dostawa vouchera odbywa się za pośrednictwem  TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wirażowej 35, 02-158 Warszawa, zgodnie z  ogólnymi warunkami świadczenia usług przez ww. podmiot  znajdującymi się na stronie internetowej: www.tnt.com.pl.

 

§ 5. Wykonanie umowy

 

 1. Przez wykonanie umowy, o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu należy rozumieć prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Klienta, o którym mowa w § 2 ust.1 Regulaminu, potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Optegra, o którym mowa w § 2 ust.4 Regulaminu, zapłatę ceny przez Klienta zgodnie z § 4 Regulaminu, dostarczenie vouchera na wybraną opcję zabiegu na adres lub bezpośredni odbiór w Klinice i w sposób wskazany w zamówieniu Klienta oraz wykonanie wybranego zabiegu na rzecz Klienta lub osoby posiadającej voucher, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w § 2 ust. 5 i innych postanowieniach Regulaminu.

Wykonanie wybranego zabiegu następuje również zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 8 Regulaminu zgodnie z harmonogramem wykonywania zabiegów w wybranej przez Klienta klinice Optegra.

 

§ 6. Warunki reklamacji

 

 1. Klient może zgłosić reklamację w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail:

a)     w zakresie realizacji transakcji objętej niniejszym Regulaminem i działania Sklepu Internetowego Optegra - na adres:

Optegra Polska sp. z o.o.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18

02-366 Warszawa

Tel. 222 466 144

e-mail: sklep@optegra.com.pl z określeniem tytułu: „reklamacja voucher”

b)     w zakresie usług medycznych polegających na wykonaniu zabiegu, w związku z zakupionym voucherem - na adres:

Optegra Polska sp. z o.o.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18

02-366 Warszawa

Tel.22 222 466 144

e-mail: sklep@optegra.com.pl z określeniem tytułu: „reklamacja zabieg”

Wraz z reklamacją powinna zostać przesłana kopia potwierdzenia wysłanego przez Optegra, o którym mowa w § 2 ust.4 Regulaminu, a jeżeli Klient dokonał zapłaty ceny, również potwierdzenie przelewu.

 1. W reklamacji prosimy podać jej przyczynę, żądanie z nią związane oraz dane kontaktowe Klienta, w tym adres e-mail lub adres, na który ma zostać przesłana odpowiedź na złożoną reklamację.
 2. Klient zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.

 

§ 7. Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient - Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie które powinno zostać wysłane na adres e-mail: sklep@optegra.com.pl lub pisemnie na adres: Optegra sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366 Warszawa w ciągu 14 dni od daty otrzymania vouchera. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu. W oświadczeniu tym Klient zobowiązany jest wskazać numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot zapłaconej przez Klienta ceny.
 2. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.

 

 1. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta, zwrot vouchera powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 [czternastu] dni od dnia, w którym Klient od umowy odstąpił na adres Optegra wskazany w ust. 1 powyżej. Optegra dokona zwrotu całej zapłaconej przez Klienta kwoty (ceny oraz kosztu dostawy, jeżeli została uiszczona przez Klienta), niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta.

 

Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej nie przysługuje Klientowi -Konsumentowi, jeżeli Optegra wykonała zabieg wybrany przez Klienta zgodnie ze złożonym zamówieniem o którym mowa w § 2 Regulaminu, co Klient – Konsument niniejszym rozumie i w pełni akceptuje.

 

§ 8. Dane osobowe

 

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Optegra, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym Optegra i korzystaniem z usług medycznych świadczonych przez Optegra.  Optegra jest administratorem ww. danych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Optegra stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia i realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 Regulaminu oraz prawidłowego wykonania umowy zawartej w oparciu o postanowienia Regulaminu.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Optegra na adres: sklep@optegra.com.pl.
 5. Dane osobowe Klienta są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień Klienta i prawidłowego wykonywania umowy na wykonywanie usług medycznych zawartej w oparciu o postanowienia Regulaminu.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 1. Optegra nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie i kasowanie przez administratorów serwerów pocztowych oraz innych programów, przesyłanych przez Sklep Internetowy Optegra wiadomości na wpisany przez Klienta adres e-mail.
 2. Optegra może prowadzić okresowe przerwy techniczne w świadczeniu usług objętych umową o świadczenie usług, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy Sklepu lub infrastruktury technicznej w sposób, w jaki nie naruszy to praw Klientów (tj. nie obniży oczekiwanego poziomu jakości usług poniżej standardów rynkowych). Optegra dochowa staranności w informowaniu Klientów o przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 1. Sądami właściwymi do rozstrzygania sporów są sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Optegra uprawniona jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.  Zmiany te wchodzą w życie po upływie 14 dni, od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowejwww.sklep.optegra.com.pl, przy czym Optegra powinna również na ww. stronie internetowej ogłosić o wprowadzeniu zmian do Regulaminu.  W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed  tą datą.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 29.12.2015 r.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Optegra, a także pod adresem www.sklep.optegra.com.pl w zakładce: „Regulamin sklepu”.


 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Optegra Polska sp. z o.o.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18

02-366 Warszawa

Tel. 222 466 144

e-mail: sklep@optegra.com.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży vouchera uprawniającego do zabiegu określonego w złożonym zamówieniu tj.:

 

1.1.      zabieg metodą Lasek dla jednego oka, (*)

1.2.      zabieg metodą Lasek dla pary oczu, (*)

1.3.      zabieg metodą Lasik dla pary oczu, (*)

1.4.      zabieg metodą EBK™ dla pary oczu, (*)

1.5.      zabieg metodą Femtolasik dla pary oczu, (*)

1.7       zabieg metodą Lentivu® dla pary oczu(*)

 

 • oraz od umowy o ww. usługę medyczną.

 

Data odbioru vouchera: …………………………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………………………

 

Adres konsumenta(-ów): …………………………………………

 

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu poniesionych opłat: ………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Podpis konsumenta (-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

 

Data: …………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

 

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA WRAZ Z

INFORMACJĄ DLA NABYWCY VOUCHERA

W SKLEPIE INTERNETOWYM OPTEGRA POLSKA sp. z o.o.

 

Potwierdzamy dokonanie zamówienia vouchera na następujący zabieg mikrosoczewkowej lub laserowej korekcji wzroku: ________________________________________, (dalej: „voucher”);

 

Oryginał vouchera uprawnia do skorzystania z zabiegu wskazanego powyżej, o ile cena za voucher zostanie zapłacona w całości, a stan zdrowia posiadacza vouchera pozwalać będzie na przeprowadzenie wybranego zabiegu, o czym zdecyduje lekarz Optegra dokonujący kwalifikacji ww. osoby do wybranego zabiegu, a osoba, która ma się poddać zabiegowi zaakceptuje procedury medyczne obowiązujące w Optegra, w szczególności wyrazi zgodę w formie pisemnej na przeprowadzenie wybranego i zakupionego zabiegu

 

Sprzedawcą vouchera jest:

Optegra Polska Sp. z o.o.

02-366 Warszawa

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18.

 

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem:  0000004971, NIP 9720927876. Kapitał zakładowy 7.745.000 zł (dalej: Optegra”).

 

Klientem jest osoba, która zamówiła i zapłaciła za voucher. Osobą, która zamierza poddać się zabiegowi może być Klient lub inna osoba, której Klient przekazał oryginał vouchera i która przedstawia oryginał vouchera w Optegra w celu uzyskania jakichkolwiek świadczeń od Optegra które związane są z voucherem.

 

Dane do kontaktu z Optegra:

Optegra Polska Sp. z o.o.

02-366 Warszawa

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18.

Tel. 222 466 144 (koszt połączenia według cennika operatora tj. Netia SA.)

e-mail: sklep@optegra.com.pl   

      

Klient może zgłosić reklamację w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail: sklep@optegra.com.pl

 1. w zakresie realizacji transakcji objętej niniejszym Regulaminem i działania Sklepu Internetowego Optegra - na adres:

Optegra Polska sp. z o.o.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18

02-366 Warszawa

Tel. 222 466 144

e-mail: sklep@optegra.com.pl z określeniem tytułu: „reklamacja voucher”

 

 1. w zakresie usług medycznych polegających na wykonaniu zabiegu, w związku z zakupionym voucherem - na adres:

Optegra Polska sp. z o.o.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18

02-366 Warszawa

Tel. 222 466 144

e-mail: sklep@optegra.com.pl z określeniem tytułu: „reklamacja zabieg”

 

Wraz z reklamacją powinna zostać przesłana kopia niniejszego dokumentu, a jeżeli Klient dokonał zapłaty ceny, również potwierdzenie przelewu.

 

W reklamacji prosimy podać jej przyczynę, żądanie z nią związane oraz dane kontaktowe Klienta, w tym adres e-mail lub adres, na który ma zostać przesłana odpowiedź na złożoną reklamację.

 

Klient zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.

 

Klient, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana przez Optegra, może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu.

Ponadto, w razie sporu z Optegra lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Klient ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają np. stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Klient może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.

Klient ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Łączna cena za voucher wraz z należnymi podatkami wynosi:_________________

 

Sposób zapłaty za voucher:__________________

Termin zapłaty: ___________________________

 

Dostawa oryginału zamówionego vouchera, po dokonaniu przez Klienta zapłaty ceny za voucher nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Optegra kwotą ceny, o ile cena została wpłacona w całości. W tym też terminie Klient będzie miał możliwość wydrukowania kopii vouchera ze strony Sklepu Internetowego Optegra, z tym zastrzeżeniem, że taki wydruk nie uprawnia do skorzystania z wybranego zabiegu. Dostawa oryginału vouchera odbywa się za pośrednictwem  TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wirażowej 35, 02-158 Warszawa, zgodnie z  ogólnymi warunkami świadczenia usług przez ww. podmiot  znajdującymi się na stronie internetowej: www.tnt.com.pl.

 

Osoba posiadająca oryginał vouchera powinna zgłosić się do Optegra za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sklep@optegra.com.pl lub telefonicznie pod numerem: 222 466 133 celem umówienia badania kwalifikacyjnego przez lekarza Optegra  w terminie 30 dni od dnia odebrania vouchera. Termin badania kwalifikacyjnego osoby posiadającej oryginał vouchera zostanie uzgodniony między ww. osobą, a Optegra za pośrednictwem poczty elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mail podanego w formularzu zamówienia, przy czym badanie kwalifikacyjne przez lekarza Optegra powinno odbyć się w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Termin zabiegu zostanie ustalony po zakwalifikowaniu danej osoby do przeprowadzenia wybranego zabiegu, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia, w którym osoba została zakwalifikowana przez lekarza Optegra do zabiegu, chyba, że na życzenie tej osoby potwierdzone na piśmie, zostanie ustalony inny termin zabiegu.

 

W przypadku gdyby w ocenie lekarza Optegra stan zdrowia osoby będącej posiadaczem oryginału vouchera i zamierzającej poddać się zabiegowi  nie pozwalał na przeprowadzenie wybranego zabiegu lub osoba, która ma się poddać zabiegowi odmówiła akceptacji procedur medycznych obowiązujących w Optegra, w szczególności odmówiła wyrażenia zgody w formie pisemnej na przeprowadzenie wybranego i zakupionego zabiegu, umowa zawarta między Klientem i Optegra wygasa, odpowiednio, z dniem, w którym lekarz Optegra nie zakwalifikował danej osoby do poddania się wybranemu zabiegowi lub osoba ta odmówiła akceptacji procedur medycznych dotyczących danego zabiegu obowiązujących w Optegra, w szczególności odmówiła wyrażenia zgody w formie pisemnej na przeprowadzenie zabiegu. W takiej sytuacji Optegra zobowiązana jest do zwrotu całej wpłaconej przez Klienta kwoty tytułem zakupu ww. vouchera w terminie 14 dni od dnia, w którym umowa wygasła na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w zamówieniu. Koszty zwrotu ww. kwoty ponosi Optegra. Osoba posiadająca voucher zobowiązana jest do zwrotu oryginału vouchera do Optegra, na adres: Optegra sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366 Warszawa w terminie 14 dni od dnia w którym umowa wygasła.

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania oryginału vouchera bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania oryginału vouchera.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Optegra o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą poleconą lub pocztą elektroniczną – adresy podane powyżej).

 

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia oryginału vouchera (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Dane które powinny być zawarte w oświadczeniu o odstąpieniu o umowy:

[1] Prosimy wpisać datę otrzymania oryginału vouchera, którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

[2] Prosimy wyraźnie i jednoznacznie wskazać, iż intencją Państwa jest odstąpienie od umowy nabycia vouchera i rezygnacja z wykonania usług medycznych przez Optegra;

[3] Prosimy wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[4] Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres sklep@optegra.com.pl.  Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

[5] Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania oryginału vouchera lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

[6] Prosimy odesłać lub przekazać nam oryginał vouchera na adres:

Optegra Polska sp. z o.o.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18

02-366 Warszawa

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo oryginał vouchera przed upływem terminu 14 dni;

Ponosimy koszty zwrotu oryginału vouchera za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka polecona). Koszty zwrotu oryginału vouchera w inny sposób ponosicie Państwo we własnym zakresie.

Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej nie przysługuje Klientowi, jeżeli Optegra wykonała zabieg wybrany przez Klienta zgodnie ze złożonym zamówieniem i zakupionym voucherem.

W imieniu Optegra:

___________________